Dějiny kostela v Říčanech

O kostele v Říčanech je zmínka již v r. 1349. Stával na kopečku obehnaném hradbou, v místech, kde je nyní pomník padlých. Byl nevelký, měl tři oltáře, kryptu a tři zvony.

Po druhém požáru i přes provedené opravy (v roce 1736) hrozilo zdivo sesutím

a bohoslužby se v něm konat nemohly. Bylo rozhodnuto zbudovat chrám nový, na jiném, příhodnějším prostranství. Válečné události v prvních letech vlády císařovny Marie Terezie (pruské vpády) však stavbu neumožňovaly.

Nový kostel

Až 13. srpna 1754 farář Václav Josef Volf položil v pravém rohu u kostelního vchodu základní kámen chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla. Byly vystavěny hlavní zdi a střechou částečně zakryty. Pak ale zemřel hlavní mecenáš hrabě Prosper ze Sinzendorfu a tak zůstal kostel po 4 roky nedokončený. Pro dostavbu sbíralo prostředky mnoho lidí. Ředitel panství František Pramper po několik let získával příspěvky od hraběcích hostů na hradě Veveří, osadníci dle možnosti odevzdávali peněžité dary a později zdarma na stavbě pracovali. Pan farář V. J. Volf věnoval celý svůj majetek a chybějící zbytek peněz vyprosil na patronovi - hraběti Václavu Janu ze Sinzendorfu. Seznam všech dobrodinců a dárců byl na pamětní listině 28. června 1761 uložen do věžní báně kostela. Nový kostel, stavěný v renesančním slohu, byl dokončen na podzim 1763 a 9. října vysvěcen.
Proti pravidlům je postaven oltářem na západ a hlavním vchodem k východu. Příčinou této odchylky je s největší pravděpodobností to, že na místě kde stojí kostel, byla dříve vodní nádrž. Po jejím vypuštění sypká a navezená půda nebyla natolik slehlá, aby mohla poskytnout pevné základy velkému zatížení a proto část kostela s věží byla postavena na pevnější půdě, zbytek budovy je na násypu.

Věž kostela byla opravována v roce 1883. Po 40 letech ji však bylo nutno znovu řádně opravit. Opravu provedl v roce 1923 zdejší rodák František Vorza, stavitel v Trenčianských Teplicích.

Válečnými událostmi r. 1945 byl kostel velmi těžce poškozen (viz foto nahoře). Opravné práce probíhaly převážně v roce 1948. Ještě předtím, v r. 1947 byly pořízeny nové věžní hodiny. Do malé báně je vložen spis obsahující údaje a data z té doby, popis válečných událostí a tehdejší peníze. V r. 1991 proběhla generální oprava fasády kostela a nasvětlení věže kostela.

(podle knihy Říčany, 770 let od první písemné zmínky, Brno 2007, str. 70-73).